تعرفه adsl | اینترنت صبانت

تعرفه ADSL تعرفه ADSL

جشنواره صبانت 6 ماهه

2 مگابیت 6 ماهه (جشنواره تابستانه)
ت 62900
سرعت = 2 مگابیت
کل حجم = 54 گیگ بین الملل
توضیحات = مصرف طی دوره
امکان خرید حجم = دارد
خرید
4 مگابیت 6 ماهه (جشنواره تابستانه)
ت 181200
سرعت = 4 مگابیت
کل حجم = 384 گیگ بین الملل
توضیحات = ماهانه 64 گیگ بین الملل
امکان خرید حجم = دارد
خرید
8 مگابیت 6 ماهه (جشنواره تابستانه)
ت 246000
سرعت = 8 مگابیت
کل حجم = 768 گیگ بین الملل
توضیحات = ماهانه 128 گیگ بین الملل
امکان خرید حجم = دارد
خرید
16 مگابیت 6 ماهه (جشنواره تابستانه)
ت 328300
سرعت = 16 مگابیت
کل حجم = 1536 گیگ بین الملل
توضیحات = ماهانه 256 گیگ بین الملل
امکان خرید حجم = دارد
خرید
4 مگابیت 6 ماهه (جشنواره تابستانه)
ت 99400
سرعت = 4 مگابیت
کل حجم = 90 گیگ بین الملل
توضیحات = مصرف طی دوره
امکان خرید حجم = دارد
خرید
8 مگابیت 6 ماهه (جشنواره تابستانه)
ت 124000
سرعت = 8 مگابیت
کل حجم = 150 گیگ بین الملل
توضیحات = مصرف طی دوره
امکان خرید حجم = دارد
خرید