تعرفه adsl | اینترنت نامحدود

تعرفه ADSL

جشنواره صبانت

1 مگابیت
ت 32000
سرعت : 1 مگابیت
زمان : سه ماه
حجم کل : 60 گیگ
(60 گیگ داخلی معادل 30 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
1 مگابیت
ت 120000
سرعت : 1 مگابیت
زمان : 12 ماهه
حجم کل : 300 گیگ
300 گیگ داخلی معادل 150 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید