تعرفه adsl | اینترنت نامحدود

تعرفه ADSL تعرفه ADSL

جشنواره صبانت

4 مگابیت
ت 78,480
سرعت : 4 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم کل : 120 گیگ
(120 گیگ داخلی معادل 60 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
4 مگابیت
ت 156,960
سرعت : 4 مگابیت
زمان : 12 ماهه
حجم کل : 264 گیگ
264 گیگ داخلی،معادل 132 گیگ بین الملل
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید

 

8 مگابیت
ت 98,100
سرعت : 8 مگابیت
زمان : 6 ماهه
حجم کل : 144 گیگ
حجم منصفانه 80 گیگ داخلی،معادل 40 گیگ بین الملل
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
8 مگابیت
ت 81,750
سرعت : 8 مگابیت
زمان : 12 ماهه
حجم کل : 80 گیگ
سرویس 8 مگابیت یکساله (حجم منصفانه 80 گیگ داخلی،معادل 40 گیگ بین الملل
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
8 مگابیت
ت 196,200
سرعت : 8 مگابیت
زمان : 12 ماهه
حجم کل : 336 گیگ
حجم منصفانه 336 گیگ داخلی،معادل 168 گیگ بین الملل
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید

 

16 مگابیت
ت 156,960
سرعت : 16 مگابیت
زمان : 6 ماهه
حجم کل : 264 گیگ
حجم منصفانه 264 گیگ داخلی،معادل 132 گیگ بین الملل
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
16 مگابیت
ت 107,910
سرعت : 16 مگابیت
زمان : 12 ماهه
حجم کل : 100 گیگ
حجم منصفانه 100 گیگ داخلی،معادل 50 گیگ بین الملل
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید