تعرفه adsl | اینترنت نامحدود

تعرفه ADSL

جشنواره صبانت

1 تا 4 مگابیت
ت 32000
سرعت : 1 تا 4 مگابیت
زمان : سه ماه
حجم کل : 60 گیگ
(30 گیگ داخلی +30 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
1 تا 8 مگابیت
ت 120000
سرعت : 1 تا 8 مگابیت
زمان : 12 ماهه
حجم کل : 300 گیگ
(150 گیگ داخلی +150 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید