تعرفه adsl | اینترنت نامحدود

تعرفه ADSL تعرفه ADSL

جشنواره صبانت

512 کیلوبیت
ت 24,525
سرعت : 512 کیلوبیت
زمان : 6 ماه
حجم کل : 20 گیگ
(20 گیگ داخلی معادل 10 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
512 کیلوبیت
ت 81,750
سرعت : 512 کیلوبیت
زمان : 12 ماه
حجم کل : 120 گیگ
(120 گیگ داخلی معادل 60 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
512 کیلوبیت
ت 119,900
سرعت : 512 کیلوبیت
زمان : 15 ماه
حجم کل : 180 گیگ
(180 گیگ داخلی معادل 90 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
2 مگابیت
ت 49,050
سرعت : 2 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم کل : 108 گیگ
(108 گیگ داخلی،معادل 54 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
2 مگابیت
ت 163,500
سرعت : 2 مگابیت
زمان : 12 ماه
حجم کل : 768 گیگ
(768 گیگ داخلی،معادل 384 گیگ بین الملل)
ماهیانه 64 گیگ
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
4 مگابیت
ت 78,480
سرعت : 4 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم کل : 180 گیگ
(180 گیگ داخلی،معادل 90 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
4 مگابیت
ت 143,880
سرعت : 4 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم کل : 768 گیگ
(768 گیگ داخلی،معادل 384 گیگ بین الملل)
ماهیانه 128 گیگ
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
4 مگابیت
ت 261,600
سرعت : 4 مگابیت
زمان : 12 ماه
حجم کل : 1536 گیگ
(1536 گیگ داخلی،معادل 768 گیگ بین الملل)
ماهیانه 128 گیگ
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
8 مگابیت
ت 98,100
سرعت : 8 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم کل : 300 گیگ
(300 گیگ داخلی،معادل 150 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
8 مگابیت
ت 196,200
سرعت : 8 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم کل : 1536 گیگ
(1536 گیگ داخلی،معادل 768 گیگ بین الملل)
ماهیانه 256 گیگ
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
8 مگابیت
ت 327,000
سرعت : 8 مگابیت
زمان : 12 ماه
حجم کل : 3072 گیگ
(3072 گیگ داخلی،معادل 1536 گیگ بین الملل)
ماهیانه 256 گیگ
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
16 مگابیت
ت 261,600
سرعت : 16 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم کل : 3072 گیگ
(3072 گیگ داخلی،معادل 1536 گیگ بین الملل)
ماهیانه 512 گیگ
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید
16 مگابیت
ت 156,960
سرعت : 16 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم کل : 264 گیگ
(264 گیگ داخلی،معادل 132 گیگ بین الملل)
سرعت تعهد شده :1 مگابیت
خرید