/* */
 1. 128 کیلوبیت
 2. 512 کیلوبیت
 3. 1 مگابیت
 4. 2 مگابیت
 5. 4 مگابیت
 6. 8 مگابیت
 7. مودم رایگان صبانت
 8. شگفت انگیز
 9. دانلود نامحدود
 10. حجم اضافه
 11. آی پی استاتیک
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
تعرفه اینترنت صبانت
تعرفه(تومان)
12,700
17,100
25,900
--------------------
31,500
44,700
57,900
--------------------
63,000
76,200
89,400
--------------------
90,000
126,800
152,400
تعرفه اینترنت صبانت
حجم دانلود
4 گیگابایت
6 گیگابایت
10 گیگابایت
--------------------
9 گیگابایت
15 گیگابایت
21 گیگابایت
--------------------
18گیگابایت
24 گیگابایت
30 گیگابایت
--------------------
24 گیگابایت
36 گیگابایت
48 گیگابایت
تعرفه اینترنت صبانت
مدت زمان
یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
--------------------
سه ماهه
سه ماهه
سه ماهه
--------------------
شش ماهه
شش ماهه
شش ماهه
--------------------
یک ساله
یک ساله
یک ساله
تعرفه اینترنت صبانت
سرعت
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
--------------------
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
--------------------
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
--------------------
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
128 کیلوبیت تا 1 مگابیت
تعرفه اینترنت صبانت
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
صبانت تهران
تعرفه (تومان)
15,200
19,600
28,400
--------------------
39,000
52,200
65,400
--------------------
78,000
91,200
104,400
--------------------
120,000
156,000
182,400
اینترنت تهران صبانت
حجم دانلود
4 گیگابایت
6 گیگابایت
10 گیگابایت
--------------------
9 گیگابایت
15 گیگابایت
21 گیگابایت
--------------------
18 گیگابایت
24 گیگابایت
30 گیگابایت
--------------------
24 گیگابایت
36 گیگابایت
48 گیگابایت
تهران صبانت
مدت زمان
یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
--------------------
سه ماهه
سه ماهه
سه ماهه
--------------------
شش ماهه
شش ماهه
شش ماهه
--------------------
یک ساله
یک ساله
یک ساله
صبانت تهران
سرعت
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
--------------------
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
--------------------
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
--------------------
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
512 کیلوبیت تا 1 مگابیت
صبانت
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
تعرفه اینترنت صبانت
تعرفه (تومان)
17,200
21,600
30,400
--------------------
45,000
58,200
71,400
--------------------
90,000
103,200
116,400
--------------------
144,000
180,000
206,400
تعرفه اینترنت صبانت
حجم دانلود
4 گیگابایت
6 گیگابایت
10گیگابایت
--------------------
9 گیگابایت
15 گیگابایت
21 گیگابایت
--------------------
18 گیگابایت
24 گیگابایت
30 گیگابایت
--------------------
24 گیگابایت
36 گیگابایت
48گیگابایت
تعرفه اینترنت
مدت زمان
یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
--------------------
سه ماهه
سه ماهه
سه ماهه
--------------------
شش ماهه
شش ماهه
شش ماهه
--------------------
یک ساله
یک ساله
یک ساله
تعرفه اینترنت
سرعت
1 مگابیت
1 مگابیت
1 مگابیت
--------------------
1 مگابیت
1 مگابیت
1 مگابیت
--------------------
1 مگابیت
1 مگابیت
1 مگابیت
--------------------
1 مگابیت
1 مگابیت
1 مگابیت
تعرفه صبانت
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
صبانت
تعرفه (تومان)
19,200
23,600
32,400
--------------------
51,000
64,200
77,400
--------------------
102,000
115,200
128,400
--------------------
168,000
204,000
230,400
صبانت
حجم دانلود
4 گیگابایت
6 گیگابایت
10 گیگابایت
--------------------
9 گیگابایت
15 گیگابایت
21 گیگابایت
--------------------
18 گیگابایت
24 گیگابایت
30 گیگابایت
--------------------
24 گیگابایت
36 گیگابایت
48 گیگابایت
صبانت
مدت زمان
یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
--------------------
سه ماهه
سه ماهه
سه ماهه
--------------------
شش ماهه
شش ماهه
شش ماهه
--------------------
یک ساله
یک ساله
یک ساله
صبانت
سرعت
2 مگابیت
2 مگابیت
2 مگابیت
--------------------
2 مگابیت
2 مگابیت
2 مگابیت
--------------------
2 مگابیت
2 مگابیت
2 مگابیت
--------------------
2 مگابیت
2 مگابیت
2 مگابیت
صبانت
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
تهران صبانت
تعرفه
25,200
29,600
38,400
--------------------
69,000
82,200
95,400
--------------------
138,000
151,200
164,400
--------------------
240,000
276,000
302,400
تهران صبانت
حجم دانلود
4 گیگابایت
6 گیگابایت
10 گیگابایت
--------------------
9 گیگابایت
15 گیگابایت
21 گیگابایت
--------------------
18 گیگابایت
24 گیگابایت
30 گیگابایت
--------------------
24 گیگابایت
36 گیگابایت
48 گیگابایت
تهران صبانت
مدت زمان
یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
--------------------
سه ماهه
سه ماهه
سه ماهه
--------------------
شش ماهه
شش ماهه
شش ماهه
--------------------
یک ساله
یک ساله
یک ساله
تهران صبانت
سرعت
تا 4 مگابیت
تا 4 مگابیت
تا 4 مگابیت
--------------------
تا 4 مگابیت
تا 4 مگابیت
تا 4 مگابیت
--------------------
تا 4 مگابیت
تا 4 مگابیت
تا 4 مگابیت
--------------------
تا 4 مگابیت
تا 4 مگابیت
تا 4 مگابیت
تهران صبانت
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
--------------------
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
2 تا 7 صبح دانلود رایگان
تعرفه اینترنت صبانت
29,200
33,600
42,400
--------------------
81,000
94,200
107,400
--------------------
162,000
175,200
188,400
--------------------
288,000
324,000
350,400
تعرفه اینترنت صبانت
حجم دانلود
4 گیگابایت
6 گیگابایت
10 گیگابایت
--------------------
9 گیگابایت
15 گیگابایت
21 گیگابایت
--------------------
18 گیگابایت
24 گیگابایت
30 گیگابایت
--------------------
24 گیگابایت
36 گیگابایت
48 گیگابایت
تعرفه اینترنت صبانت
مدت زمان
یک ماهه
یک ماهه
یک ماهه
--------------------
سه ماهه
سه ماهه
سه ماهه
--------------------
شش ماهه
شش ماهه
شش ماهه
--------------------
یک ساله
یک ساله
یک ساله
تعرفه اینترنت صبانت
سرعت
تا 8 مگابیت
تا 8 مگابیت
تا 8 مگابیت
--------------------
تا 8 مگابیت
تا 8 مگابیت
تا 8 مگابیت
--------------------
تا 8 مگابیت
تا 8 مگابیت
تا 8 مگابیت
--------------------
تا 8 مگابیت
تا 8 مگابیت
تا 8 مگابیت
تعرفه اینترنت صبانت
4 تا 10 صبح رایگان
تعرفه(تومان)
120,000
حجم دانلود
60 گیگ
مدت زمان
یک ساله
سرعت
تا 12 مگابیت
نام سرویس
همراه با مودم بی سیم
شبانه دانلود رایگان
شبانه دانلود رایگان
--------------------
تعرفه
30,000
60,000
--------------------
حجم دانلود
30 گیگابایت
60 گیگابایت
--------------------
مدت زمان
یک ساله
یک ساله
--------------------
سرعت
تا 12 مگابیت
تا 12 مگابیت
--------------------
نام سرویس
شگفت انگیز
شگفت انگیز
--------------------
28,900
43,000
90,000
سرعت بعد از حداقل حجم
128 کیلوبیت
256 کیلوبیت
512 کیلوبیت
سرعت قبل از حداقل حجم
1024 کیلوبیت
1536 کیلوبیت
2048 کیلوبیت
حداقل حجم دریافتی در ماه
15 گیگابایت
25 گیگابایت
55 گیگابایت
سرعت
128 کیلوبیت
256 کیلوبیت
512 کیلوبیت
3000تومان
9000 تومان
17,800 تومان
33,400 تومان
60,400 تومان
120,400 تومان
195,400 تومان
تهران صبانت
حجم اضافه
1 گیگابایت
3 گیگابایت
7 گیگابایت
15 گیگابایت
30 گیگابایت
70 گیگابایت
120 گیگابایت
تهران صبانت
تعرفه
15,000
30,000
60,000
زمان
سه ماهه
شش ماهه
دوازده ماهه
نام سرویس
آی پی استاتیک
آی پی استاتیک
آی پی استاتیک
next
prev

تعرفه اینترنت پرسرعت صبانت

دانلود تعرفه اینترنت پرسرعت صبانت تهران

                                                                                                       دانلود تعرفه اینترنت صبانت

 مهم : سرویس های شگفت انگیز و مودم رایگان تهران صبانت از 4 صبح تا 10 صبح دانلود رایگان با سرعت 1 تا 6 مگابیت را دارا می باشد

 در کلیه سرویس ها به جزء جشنواره 2 تا 7 صبح دانلود رایگان می باشد

در سرویس ها با دانلود شبانه رایگان با این امتیاز که تا دو برابر حجم سرویس با سرعت روزانه و پس از عبور از حجم مشخص شده به سرعت 128 تنزیل پیدا میکند و در صورتی که تمایل به ادامه دانلود شبانه با سرعت بالا را داشته باشید هر مقدار که حجم خریداری شود  2 برابر حجم خریداری شده از 2 تا 7 صبح می توانید با سرعت بالا در شب دانلود نمایید

به نکات ذیل توجه داشته باشید :

 • **بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده به کلیه تعرفه های  اینترنت پرسرعت صبانت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده  افزوده می گردد .
 •  **مطابق قوانین سازمان تنظیم مقررات رادیویی ، ضریب تسهیم در نظر گرفته برای سرویس ها بصورت (1 به 8 ) بوده ولی شرکت اینترنت پرسرعت صبانت همواره سعی دارد تا خدماتی با کیفیت بالاتر و ضریب تسهیم کمتری از الزامات قانونی در اختیار مشترکین خود قرار دهد .
 • **کلیه تعرفه های  اینترنت پرسرعت صبانت بر اساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  محاسبه و تعیین گردیده است .
 •  **مطابق مصوبه شماره  177 کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی ، خدمات اینترنت ارایه شده  طبق ضوابط و چهار چوب توافق نامه سطح خدمات (SLA)  ارائه می گردد .
 •  **مطابق مصوبه 152 سازمان تنظیم مقررات رادیویی ، 25 درصد حجم ترافیک اضافه ارسالی  در سرویس های حجمی و ترافیک اضافه لحاظ گردیده است .
 •  **مطابق سیاست تشویقی شرکت اینترنت پرسرعت صبانت ترافیک مصرفی بین ساعت 2 تا 7 صبح در تمامی روزهای هفته رایگان بوده .
 •  **مطابق سیاست شرکت اینترنت پرسرعت صبانت  پرداخت هزینه آبونمان برعهده شرکت بوده و مشترکین از این بابت مبلغی را پرداخت نمی نمایند .
 • **سرویس های نامحدود اینترنت پرسرعت صبانت مشمول قانون مصرف منصفانه می باشند و با سرعت بیشتر از سرعت خریداری شده ارائه می گردد و نحوه ارائه این سرویس ها بدین صورت می باشد که مشترک می تواند  با شروع زمان سرویس خود طبق قرارداد حجم مشخصی از سرویس را با  کیفیت بالا و ضریب اشتراک پذیری پایین تری ازالزامات قانونی (ضریب اشتراک پذیری طبق مصوبه 152 کمیسیون تنطیم مقررات رادیویی 1 به 8 می باشند ) که بصورت یک اشتراک 1 به 3  می باشد را تجربه نماید لازم به ذکر است پس از عبور از حجم مشخص شده امکان بهره برداری از سرویس با لحاظ سرعت اسمی طبق  قرارداد برای مشترک فراهم می گردد.

 

تماس صبانت    

تلگرام تهران صبانت    به تلگرام تهران صبانت بپیوندید                                                                           

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image