/* */

مناطق تحت پوشش adsl صبانت تهران

 

مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت پرسرعت صبانت

03

1-در مراکز مخابراتی با پورت آزاد 4  تا 8 روز کاری راه اندازی اینترنت پرسرعت به طول می انجامد

2-در مراکزی که پورت آزاد وجود ندارد راه اندازی اینترنت پرسرعت بستگی به تعداد رزرو در لیست انتظار دارد.

3-خطوط فیبر نوری ، pcm ، pgs ، onu ، قابلیت اتصال به  adsl را ندارند.

4-ابتدا چهار رقم ابتدایی شماره تلفن خود را در لیست ذیل جستجو کنید در صورتی که تحت پوشش بود به صفحه ثبت نام آنلاین رفته  فرم ثبت نام آنلاین را تکمیل نمایید پس از 24 ساعت با کد رهگیری ثبت نام آنلاین خود وارد سایت شده و در قسمت پیگیری نتیجه ثبت نام آنلاین خود را مشاهده فرمایید.  

5- در صورتی که هم اکنون از شرکت سرویس دهنده اینترنت بر روی خط تلفن خوود دارید قبل از ثبت نام نسبت به جم آوری آن اقدام فرمایید .

 

 ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت صبانت

وضعیت پورت
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
لیست انتظار کوتاه مدت
لیست انتظار کوتاه مدت
لیست انتظار کوتاه مدت
لیست انتظار کوتاه مدت
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
پورت ازاد -مشکل فنی مخابرات
پورت ازاد -مشکل فنی مخابرات
پورت ازاد -مشکل فنی مخابرات
پورت ازاد -مشکل فنی مخابرات
پورت ازاد -مشکل فنی مخابرات
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
پورت ازاد -مشکل فنی مخابرات
پورت ازاد -مشکل فنی مخابرات
پورت ازاد -مشکل فنی مخابرات
پورت ازاد -مشکل فنی مخابرات
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
---------------------------
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
ثبت نام در لیست انتظار
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
دارای پورت آزاد می باشد
---------------------------
مراکز مخابراتی تحت پوشش صبانت
پیش شماره تحت پوشش
2217 , 2218 , 2240 , 2241 ,
2242 , 2243 , 2680
---------------------------
2220 , 2221 , 2223 , 2224 ,
2239 , 2267 , 2268 , 2269
---------------------------
2245 , 2246 , 2249 , 2244 ,
2248 , 2247 , 2219
---------------------------
3301 , 3302 , 3303 , 3368 ,
3369 , 3300 , 3370 , 3371 ,
3372 , 3373 , 3304 , 3343 ,
33671 , 33672 , 33673 , 3662
---------------------------
3305 , 3306 , 3307 , 3308 ,
3316 , 3317 , 3318 , 3319 ,3310
---------------------------
3314 , 3315 , 3380 , 3381 ,
3382 , 3384 , 3383 , 3365 ,
3366 , 3364 , 360
---------------------------
3330 , 3331 , 3332 , 3333 ,
3334 , 3335 , 3378 , 3379 ,
3336 , 3325 , 3367 , 3660
---------------------------
33374 , 3338 , 3339 , 3374 ,
3375 , 3376 , 3377 , 3363 ,
3337 , 3665
---------------------------
3348 , 3349 , 3386 , 3387 ,
3345 , 3346 , 3347 , 3357 ,
3324 , 3385 , 3664
---------------------------
3360 , 3361 , 3388 , 3389
---------------------------
4408 , 4407 , 4409 , 4402 ,
4405 , 4404 , 4406 , 4403 ,
4401 , 4400 , 4495 , 4496
---------------------------
4410 , 4411 , 4412 , 4417 ,
4413 , 4414 , 4416 , 4415
---------------------------
4420 , 4421 , 4422 , 4423 ,
4424 , 4425 , 4426 , 4427 ,
4428 , 4429
---------------------------
4430 , 4431 , 4432 , 4439 ,
4435 , 4436 , 4434 , 44957 ,
44958 , 44959 , 4433
---------------------------
4440 , 4441 , 4442 , 4443 ,
4444 , 4445 , 4460 , 4446 ,
4449 , 4447 , 4461 , 4448 ,
4462 , 44279 , 44274 , 44275
44276 , 44278
---------------------------
4450 , 4451 , 4452 , 4453 ,
4454 , 4456 , 4457 , 4459
---------------------------
4463 , 4464 , 4465 , 4466
4467 , 4469
---------------------------
4470 , 4471 , 4472 , 4473 ,
4474 , 4475 , 4476 , 4608
---------------------------
4480 , 4481 , 4482 , 4483
4484 , 4485 , 4486 , 4487
---------------------------
5500 , 5501 , 5502 , 5503 ,
5550 , 5551 , 5552 , 5553 ,
5554 , 5510
---------------------------
5570 , 5571 , 5572 , 5573 ,
5574 , 5576 , 5577 , 5578
5575 , 5514 , 5513 , 5517
---------------------------
5559 , 5560 , 5561 , 5562
5563 , 5569 , 5580 , 5581 ,
5515 , 5516 , 5558 , 5589 ,
5557 , 55629
---------------------------
5520 , 5521 , 5522 , 5523
---------------------------
5524 , 5525 , 5527 , 5529
5528 , 5526
---------------------------
5536 , 5537 , 5538 , 5539
5548 , 5549
---------------------------
5540 , 5541 , 5542 , 5543
---------------------------
5564 , 5565 , 5566 , 5567
5568 , 5546
---------------------------
5582 , 5583 , 5584 , 5585 ,
5586,5545 , 5587 , 5588 , 5519 ,
---------------------------
6605 , 6604 , 6602 , 6603
6600 , 6601 , 6606 , 6608
6609 , 6607 , 66195 , 66196
66197,66199 , 66198 , 66159 , 6615
---------------------------
6625 , 6626 , 6628 , 6618 , 6627
---------------------------
6620 , 6621 , 6622 , 6623 ,
6624 , 6629 , 6630 , 6632 ,
6613 , 6631
---------------------------
6683 , 6684 , 6685 , 6686
6687 , 6688 , 6689 , 6635 ,
6636 , 6637 , 6638 , 66677
66676 , 66678 , 66679 ,
66190 , 66191 , 66192 , 66151
---------------------------
6643 , 6642 , 6690 , 6691 ,
6692 , 6693 , 6694 , 6659 ,
6656 , 6658 , 6657 , 6612
---------------------------
6660 , 6662 , 6663 , 6664 ,
6669 , 6665 , 6666 , 6668 ,
6661 , 6667 , 66287 , 66288
66289 , 6610
---------------------------
6678 , 6679 , 6680 , 6681 , 6680 ,
6682 , 6639 , 6681
---------------------------
7700 , 7702 , 7730 , 7731 , 7701
---------------------------
7704 , 7705 , 7706 , 7708 ,
7736 , 7737 , 7738 , 7707
---------------------------
7740 , 7741 , 7742 , 7743 ,
7746 , 7747 , 7748 , 7716 ,
7798 , 7717 , 7715 , 7775
---------------------------
7720 , 7721 , 7745 , 7744 ,
7749 , 7780 , 7727 , 7789 ,
7722 , 7723 , 7724 , 7719 ,
7718 , 7713
---------------------------
7725 , 7781 , 7782 , 7783 ,
7784 , 7726 , 7769 , 7799 , 7728
---------------------------
7729 , 7770 , 7771 , 7787 ,
7788 , 7786 , 7772 , 7773 ,7774
---------------------------
7732 , 7733 , 7734 , 7735 ,
7796 , 7778 , 7779 , 7714 ,
77390 , 77391 , 77392 , 7739
7711 , 77111 , 7712 , 77110
77112 , 77113 , 77114 , 7679
---------------------------
7750 , 7760 , 7763 , 7764 ,
7752 , 7751 , 7753 , 7762 ,
7765 , 7761 , 7767 , 7768
---------------------------
7755 , 7754 , 7756 , 7759 ,
7757 , 7758 , 77159 , 77158 ,
77593 , 77594 , 77595 ,
77597 , 77596
---------------------------
7790 , 7791 , 7792 , 7793 ,
7794 , 7795
---------------------------
8860 , 8803 , 8804 , 8805 ,
8806 , 8821 , 8861 , 8862
---------------------------
8807 , 8808 , 8809 , 8836 ,
8837 , 8857 , 8858 , 8859 ,
8869 , 8868 , 8856 , 8838
---------------------------
8870 , 8871 , 8872 , 8855 ,
8810 , 88482 , 88481
---------------------------
8825 , 8826 , 8827 , 8828 ,
8824 , 8823 , 88483 , 88484
88485 , 88486 , 88487 , 8601
---------------------------
8882 , 8881 , 8832 , 8831 ,
8830 , 8884 , 8883 , 8834 ,
8886 , 8814 , 8849
---------------------------
8841 , 8842 , 8843 , 8844 ,
8845 , 8847 , 8848 , 88148 ,
88141 , 88143 , 88142 ,
88144 , 88145 , 88146 ,
88147 , 88149 , 8840 , 8846 ,
86020 , 86021 , 8602 , 8838
---------------------------
5590 , 5591 , 5592 , 5593 ,
5595 , 5596 , 5597
---------------------------
2276 , 2255 , 2258 , 2254 ,
2259 , 2257 , 2256 , 2278 ,
2277 , 2279
---------------------------
مراکز مخابراتی تحت پوشش صبانت
نام مرکز مخابراتی
جعفری
جعفری
---------------------------
غریبی
غریبی
---------------------------
محلاتی
محلاتی
---------------------------
الغدیر
الغدیر
الغدیر
الغدیر
---------------------------
اشرفی اصفهانی
اشرفی اصفهانی
---------------------------
هجرت
هجرت
هجرت
---------------------------
پیروزی
پیروزی
پیروزی
---------------------------
عرب سرخی
عرب سرخی
عرب سرخی
---------------------------
مشهدی مهدی
مشهدی مهدی
مشهدی مهدی
---------------------------
درزی
---------------------------
کاشانی
کاشانی
کاشانی
---------------------------
زارعی
زارعی
---------------------------
سعادتمند
سعادتمند
سعادتمند
---------------------------
کاظمیان
کاظمیان
کاظمیان
---------------------------
پیام نور
پیام نور
پیام نور
پیام نور
پیام نور
---------------------------
توکلی
توکلی
---------------------------
صالح طبری
صالح طبری
---------------------------
حق شناس
حق شناس
---------------------------
یزدان پناه
یزدان پناه
---------------------------
13 آبان
13 آبان
13 آبان
---------------------------
سید الشهدا
سید الشهدا
سید الشهدا
---------------------------
قندی
قندی
قندی
قندی
---------------------------
بختیاری
---------------------------
ایروانی
ایروانی
---------------------------
مهدیه
مهدیه
---------------------------
نواب صفوی
---------------------------
رمضانی
رمضانی
---------------------------
خوش قدم
خوش قدم
---------------------------
فرد اسدی
فرد اسدی
فرد اسدی
فرد اسدی
---------------------------
بخششی
---------------------------
کرمی
کرمی
کرمی
---------------------------
مالک اشتر
مالک اشتر
مالک اشتر
مالک اشتر
مالک اشتر
---------------------------
توحید
توحید
توحید
---------------------------
ابوذر
ابوذر
ابوذر
ابوذر
---------------------------
محسنیان
محسنیان
---------------------------
آل اسحاق
---------------------------
شهدای گمنام
شهدای گمنام
---------------------------
امامت
امامت
امامت
---------------------------
حکمت شعار
حکمت شعار
حکمت شعار
حکمت شعار
---------------------------
آیت
آیت
---------------------------
عاطف
عاطف
---------------------------
اکبری
اکبری
اکبری
اکبری
اکبری
---------------------------
ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
ولیعصر (عج)
---------------------------
نظری
نظری
نظری
نظری
---------------------------
نبوت
نبوت
---------------------------
شیخ فضل الله نوری
شیخ فضل الله نوری
---------------------------
نهری
نهری
نهری
---------------------------
مطهری
مطهری
---------------------------
نصرالهی
نصرالهی
نصرالهی
---------------------------
7 تیر
7 تیر
7 تیر
---------------------------
بهشتی
بهشتی
بهشتی
بهشتی
بهشتی
بهشتی
---------------------------
منتظری
منتظری
---------------------------
پاسداران
پاسداران
پاسداران
---------------------------
مراکز مخابراتی تحت پوشش اینترنت صبانت

در صورتی که مرکز مخابراتی شما تحت پوشش ADSL  نمی باشد و یا خطوط تلفن شما قابلیت اتصال به ADSL  را ندارد می توانید از سرویس های وایرلس استفاده نمایید جهت مشاهده اینجا کلیک فرمایید

تماس صبانت    

تلگرام تهران صبانت    به تلگرام تهران صبانت بپیوندید                                                                           

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Slideshow
Background Color
Background Image
Footer
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image