پلن جشنواره صبانت تهران

شگفت انگیز 3

60000تومان

PERMONTH

 • سرعت دانلود : تا 12 مگابیت
 • حجم دانلود :60 گیگابایت
 • زمان : یکساله
 • مودم رایگان :ندارد
 • آنتی ویروس : ندارد
 • دانلود رایگان :دارد(4 تا 10 صبح)
 • توضیحات :حجم دانلود ماهیانه 5 گیگ

شگفت انگیز 2

30000 تومان

PERMONTH

 • سرعت دانلود : تا 12 مگابیت
 • حجم دانلود:30 گیگابایت
 • زمان : یکساله
 • مودم : ندارد
 • آنتی ویروس : ندارد
 • دانلود رایگان :دارد(4 تا 10 صبح)
 • توضیحات : حجم دانلود ماهیانه 2.5 گیگ

شگفت انگیز 1

99000 تومان

PERMONTH

 • سرعت دانلود : تا 12 مگابیت
 • حجم دانلود : 72 گیگ
 • زمان : یکساله
 • مودم : ندارد
 • آنتی ویروس : ندارد
 • دانلود رایگان:50درصدرایگان4تا10صبح
 • توضیحات:محدودیت استفاده ازحجم ندارد

شگفت انگیز 6

60000 تومان

PERMONTH

 • سرعت دانلود : تا 12 مگابیت
 • حجم اصلی :12گیگابایت
 • حجم هدیه : ندارد
 • حجم کل :12 گیگابایت
 • زمان : یکساله
 • مودم بی سیم رایگان :دارد
 • آنتی ویروس رایگان :دارد
 • دانلود رایگان :70درصد 4تا10صبح
 • توضیحات :فقط مراکز ویژه مخابراتی

شگفت انگیز 5

65000 تومان

PERMONTH

 • سرعت دانلود : تا 12 مگابیت
 • حجم اصلی :20گیگابایت
 • حجم هدیه :ماهانه 3گیگابایت
 • حجم کل :65گیگابایت
 • زمان : 15 ماهه
 • مودم رایگان : ندارد
 • آنتی ویروس رایگان :ندارد
 • دانلود رایگان :70درصد 4تا10صبح
 • توضیحات :فقط مراکز ویژه مخابراتی

شگفت انگیز 4

79000 تومان

PERMONTH

 • سرعت دانلود : تا 12 مگابیت
 • حجم اصلی :20گیگابایت
 • حجم هدیه : ماهیانه 2.5گیگابایت
 • حجم کل :50گیگابایت
 • زمان : یکساله
 • مودم بی سیم رایگان :دارد
 • آنتی ویروس رایگان :دارد
 • دانلود رایگان :70درصد 4تا10صبح
 • توضیحات :فقط مراکز ویژه مخابراتی